Bird on white ground, watercolour, sparrow, 33 x 27cm